Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63). Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

 

Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”. Skargi wnioski mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach

Obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przyjmuje Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich i jego Zastępca w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:30 do 17:00. W pozostałe dni powszednie, w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 skargi przyjmują wyznaczeni funkcjonariusze. W pozostałym okresie dyżurny jednostki lub wyznaczona przez niego osoba.

 

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji lub jego Zastępcą przyjmuje sekretariat komendanta KMP w Piekarach Śląskich (tel. 032 – 3936-212) w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15.30. We wnioskach o wyznaczenie spotkania należy jasno określić tematykę spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy

 

W KWP w Katowicach uruchomiony jest nr tel 032 - 200-15-60,  który spełnia jednocześnie rolę infolinii pod nazwą „Telefonu zaufania", który obsługiwany jest w dni powszednie przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w godzinach 7:30 - 20:00. Pod numerem tym przyjmowane są zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego. W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia z podanym wyżej numerem należy kontaktować się z numerem 032 200-15-39.

 

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00