Wiadomości

Nabór na stanowisko inspektora do spraw finansów i zaopatrzenia

Data publikacji 13.11.2020

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich poszukuje kandydatów/ kandydatek na stanowisko inspektora do spraw finansów i zaopatrzenia. Termin złożenia dokumentów wyznaczono na 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie nr 71129 / 13.11.2020

Inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Liczba stanowisk - 1

Wymiar etatu – 1.0

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce pracy – Piekary Śląskie ul. Kalwaryjska 62 Piekary Śląskie Ul. Kalwaryjska 62

Ważne do 30 listopada 2020 r.

Wynagrodzenie zasadniczne – 2812,64 zł brutto

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych (m.in. dot. przyznania/odmowy

równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej i inne), w celu rozstrzygnięcia uprawnień

funkcjonariuszy do świadczeń.

Prowadzi całość zagadnienia związanego ze zgłaszaniem pracowników i funkcjonariuszy do ubezpieczenia

społecznego/zdrowotnego w programie PŁATNIK, w celu zagwarantowania im i członkom ich rodzin dostepu do

powszechnej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia emerytalnego.

Sporządza listy należności na podstawie decyzji administracyjnych/wniosków lub wykazów (m.in. z tytułu kosztów

dojazdu do służby, równoważników za brak lub remont mieszkania, delegacji służbowych, nagród i zapomóg, dla

biegłych, tłumaczy, pomocy mieszkaniowych, równoważników w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy, ryczałtu za

pranie odzieży i innych należności), w celu przekazania wydziałom merytorycznym do sprawdzenia, a następnie wypłaty

należności przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Dokonuje kontroli formalno-rachunkowej rachunków za koszty krajowej podróży służbowej, w celu sprawdzenia

prawidłowości naliczeń.

Sporządza zapotrzebowanie w zakresie materiałów, druków i formularzy dla wydziałów merytorycznych, w celu

prawidłowego zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji.

Prowadzi ewidencję szczegółową i ilościową, a także rozdysponowuje materiały biurowe techniki policyjnej, druki, środki

czystości i inne z obrotu pozamagazynowego, w celu zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia jednostki.

Prowadzi obsługę kasową jednostki w zakresie mandatów karnych gotówkowych, w celu przekazania do jednostki

nadrzędnej.

KOGO POSZUKUJEMY

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe praca w komórkach do spraw finansów

Znajomość przepisów z obszaru finansowego.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

z zakresu obsługi programów komputerowych

poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "tajne"

planowanie i organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, terminowość.

CO OFERUJEMY

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów

wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych

DOSTĘPNOŚĆ

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy usytuowane na 1. piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Praca jednozmianowa w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, komputer - czas pracy

przy monitorze poniżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała

- siedząca.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie

podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących

wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01

Przewidywany czas zastępstwa do: 2021-08-31

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Kserokopie świadectw pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Certyfikat ukończenia kursu językowego

Poświadczenie bezpieczeństwa

APLIKUJ DO: 30 LISTOPADA 2020

W formie papierowej na adres: Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

ul. Kalwaryjska 62

41-943 Piekary Śląskie

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 8532 220

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62, 41-940

Piekary Śląskie komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62, 41-940 Piekary

Śląskie iod@piekary.ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: komisja przeprowadzająca nabór

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o

archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,

nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie

danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

Pliki do pobrania

  • 413.7 KB
    Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie1.  Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.  Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.