Punkty pomiaru prędkości

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH DO EWIDENCJI

Paragraf 9 rozporządzenia umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informację uzyskać na terenie woj. śląskiego należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach ul. Lompy 19 w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 do 15.30 lub w każdej Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. śląskiego w wyznaczonych dniach. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA !!!

W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców

Osoby nie posiadające miejsca stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
 
Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są:

  • przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - w Wydziale Ruchu Drogowego KWP Katowice

  • przez Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji woj. śląskiego

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 10 71 – tekst jednolity ze zm.) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie “Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II pkt 21 wynosi 17 zł.

 

U W A G A :

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji woj. śląskiego opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia.

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu należnej opłaty skarbowej “za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”. Dowód wpłaty pozostanie w aktach sprawy.

Pliki do pobrania

  • 52.16 KB